Ansökan om ledighet - grundskola

  1. 1. Eleven
  2. 2. Vårdnadshavare
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro (i de obligatoriska skolformerna) respektive skyldigheten att delta i utbildningen (för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet.

 

Om vårdnadshavaren begär ledigt för en elev får mentor/rektor bevilja sammanlagt högst tio dagars ledighet under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. (Skollag 2010:800 7 kap 18§). Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov i åk 3, 6 och 9.

 

Ansökan ska lämnas i god tid. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar igen förlorad undervisning.

 

Information om personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen

Vi behöver behandla och spara personuppgifter om elevens namn, personnummer, klass och skola. Eftersom syftet med behandlingen är att hantera ansökan om ledighet är det nödvändigt att ha tillgång till dessa personuppgifter.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt Skollagen.Uppgifterna kommer att gallras vid inaktualitet.

 

De personuppgifter som behandlas delas med de personuppgiftsbiträden utbildningsnämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer information om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på e-post utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.

Du kan också kontakta utbildningsnämndens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

 

Om du anser att utbildningsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

 

Mer information om Dataskyddsförordningen finns på www.almhult.se/gdpr och Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/ 

 

Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens handläggare dataskyddsförordningen www.almhult.se/gdpr.utbildning